Data sheet | Domestic hot water unit FRIWA 8030 HE DE-EN